“Vi vill öka andelen kvinnliga delägare”

“Vi vill öka andelen kvinnliga delägare” Fotio: Wistrand Fotio: Wistrand

Wistrands managing partner Fredrik Råsberg om advokatbranschens stora framtidsfrågor: “Andelen kvinnliga delägare är alldeles för låg”.

Hur bedömer ni att konjunkturen utvecklas under det närmaste halvåret?

– Den nuvarande högkonjunkturen förväntas hålla i sig året ut, då prognoserna pekar på att Sveriges ekonomi väntas växa någon tiondels procent mer än förra årets tillväxt, säger Fredrik Råsberg.
– Efter flera år med stark tillväxt talar dock mycket för att en lågkonjunktur väntar, och för oss är det viktigt att förbereda verksamheten i tid för detta.

Beskriv den intressantaste transaktion eller annat uppdrag som ni arbetat med under året.

– Samtliga våra verksamhetsgrupper och medarbetare har arbetat med intressanta uppdrag under året, varför det inte är möjligt att peka ut en enskild stor/intressant transaktion eller annat uppdrag.

”Utöver klientperspektivet är den största utmaningen att attrahera och behålla talanger”

Behöver ni förändra personalstyrkan den närmaste tiden?

– Vi följer marknadstrenderna och strävar alltid efter att utveckla och bredda vår verksamhet för att erbjuda rådgivning inom aktuella affärsjuridiska områden. Vi rekryterar dock löpande till alla våra verksamhetsområden för att på så sätt säkerställa kontinuerlig tillväxt och möjliggöra för befintliga medarbetare att växa i sina yrkesroller.

Vad ser du som de största utmaningarna för byrån?

– På kort sikt är utmaningen att förbereda verksamheten för en kommande lågkonjunktur, samt att fortsätta arbetet med att implementera tekniska hjälpmedel som minskar leveranstider och kostnader.
– På längre sikt är en utmaning att säkerställa att vi anpassar vår verksamhet och vårt serviceutbud till klienternas förändrade behov och krav. Utöver klientperspektivet är den största utmaningen att attrahera och behålla talanger, samt att öka andelen kvinnliga delägare som är alldeles för låg.

”Frågor om värderingar, byråkultur, trygghet och trivsel på arbetsplatsen ska alltid ha högsta prioritet”

I vilken mån har kraven från klienterna förändrats?
– De två tydligaste trenderna inom advokatbranschen just nu är digitaliseringen samt ökad segmentering av branschen.
– Rådgivningen avser mer kvalificerade frågor, vilket till viss del beror på ökad digitaliseringen i takt med att enklare juridiktjänster och flera typer av avtal standardiseras i allt större utsträckning.
– Klienterna är skickliga och kunniga beställare av juridiska tjänster som konkurrensutsätter och ställer höga krav på byråerna. Detta har lett till såväl hårdare konkurrens som ökade möjligheter. Klienterna kräver i allt större utsträckning att vi är en strategisk affärspartner och inte enbart juridisk expert. Våra klienter efterfrågar en mer personlig kontakt.

Vilka förändringar tror ni att #MeToo kommer att innebära för advokatbranschen?

– Frågor om värderingar, byråkultur, trygghet och trivsel på arbetsplatsen ska alltid ha högsta prioritet. Denna typ av frågor utgör en hygienfaktor för en arbetsplats och advokatbranschen är på inga sätt ett undantag. Tvärtom är den gemensamma ambitionen för alla i branschen att advokatkåren ska vara ett föredöme i samhället, och det pågår ett gemensamt arbete och erfarenhetsutbyte mellan byråerna, samt med Advokatsamfundet, för att säkerställa detta. En mycket positiv effekt av uppropet är att jämställdhetsfrågan har fått utökat fokus såväl inom advokatbranschen som i samhället i stort.

Relaterade Artiklar