Var tredje jurist: Modernisera lagstiftningen om föräldraskap

Var tredje jurist: Modernisera lagstiftningen om föräldraskap Foto: NTB / TT   Foto: NTB / TT

I undersökningen Familjerättbarometern fick de medverkande juristerna svara på om de anser att lagstiftningen om föräldraskap bör ändras.
Drygt var tredje familjerättslig jurist – 35 procent – svarar ja.
22 procent svarar nej. Övriga meddelar att de inte har någon uppfattning i frågan.
De svarande som anger att de vill se förändringar i lagstiftningen anger en rad olika punkter. Som ökade möjligheter för ensam vårdnad, faderskapstalan och större hänsyn till nya familjekonstellationer.

”Det är domstolarna som måste skärpa sig. Praxis belönar umgängessabotage.”

Så vill juristerna förändra föräldrabalken:

Barnet bör få en företrädare.

Mer tydlighet vad som gäller vid gemensam vårdnad beträffande föräldrarnas beslutsrätt.

Bör ställas tydligare krav på en passiv förälder och även öka möjligheten för ensam vårdnad då en umgängesförälder inte engagerar sig.

Dagens lagstiftning tar inte hänsyn till de nya familjekonstellationer som idag blir allt vanligare.

De är i vissa avseende något föråldrad och speglar inte riktigt hur dagens föräldrar fungerar och/eller ser på frågan om föräldraskap.

Det borde vara möjligt för fadern att ansöka om faderskapstalan.

Det finns olika nivåer av föräldraskapet. Ett är det biologiska bandet. Ett är bestämmanderätten om barnet. Ett är rätten till information kring barnet. Idag innebär ofta en förälders ovilja att samarbeta att den andre föräldern skärs av från all information om barnet när vårdnaden inte längre är gemensam. Hade bestämmanderätten kunnat vara ensam men insynsrätten delad hade det gynnat både föräldrar och barn. Kanske kan även styvföräldrar även tillerkännas insynsrätt för att ge praktiska verktyg och barn som lever i nya familjer kan känna en tydligare juridisk bindning till hela den nya familjen och inte bara sin biologiska förälder.

Det är inget fel på lagstiftningen, det är möjligen tillämpningen som ibland är fel

Det är ofta för komplext för att lagstiftningen ska kunna hantera saken

Faderskapet ska fastställas korrekt även om modern är gift med annan man.

Gemensam vårdnad direkt när det fastställts vem som är biologisk far. Modern har för mycket makt.
Inte själva lagen, men domstolarna borde i större utsträckning inte huvudsakligen stödja sig på vårdnadsutredningarnas bedömning som numera oftast “schablonmässigt” är “gemensam vårdnad och växelvis boende”oavsett bakgrund, våld och föräldrarnas samarbetssvårigheter.

Bara för att man är förälder ska man inte alltid ha rätt till umgänge med sina barn, särskilt då barnet inte vill och särskilt då föräldern har missbruk, sitter på anstalt m.m.

Lagen bygger på barnets bästa – så ska det vara. Det är domstolarna som måste skärpa sig. Praxis belönar umgängessabotage

”Samhället går framåt - lagstiftningen bör gå åt samma riktning

Samhället går framåt – lagstiftningen bör gå åt samma riktning

Svensk rätt har inget institut där man kan lösa punktfrågor för föräldrar i konflikt, t ex en fråga om vilken skola barnen skall gå i. Vissa andra länders lagstiftningar ser annorlunda på detta.

Tvistande föräldrar behöver fast handledning. Instrument finns idag. Tuffa domare kan åstadkomma underverk.

Tycker lagstiftningen om just föräldraskap är ok. Vissa problem kan inte detaljregleras juridiskt.

Tydligare lagstiftning om att föräldrar har ett mycket stort ansvar för barnen och att man inte kan övervältra på soc/skola osv att ta ansvar åt föräldrra. Sen har ju även skolan och soc mycket att förbättra i sina insatser också.

Tydliggöra skyldigheterna.

Uppdatering kring regnbågsfamiljer

Utgångspunkten vid umgängestvisten är att det är bäst för barnet att ha
umgänge med den andre föräldern vilket inte alltid är barnets bästa.

Det är heller inte alltid det bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad. I alltför stor utsträckning döms det till gemensam vårdnad.

Relaterade Artiklar