Undersökning: Så många klienter förbereder nya transaktioner

De goda tiderna på transaktionsmarknaden lär fortsätta ett tag till. En majoritet av de svarande i Legally yours undersökning Transaktionsbarometern 2017 uppger att de kommer att ha lika stort – eller större – behov av transaktionsrådgivning under de kommande tolv månaderna.
49 procent uppger att de kommer ha ett lika stort behov som under det senaste året.
14 procent är än mer optimisitiska. De svarar att behovet kommer att öka.
7,5 procent anger ett minskar behov av juridisk rådgivning om transaktioner. Övriga svarar att de inte har någon uppfattning.

”Ökad magnitud och komplexitet i tillämpliga regelverk”

Tillfrågade om varför de gör bedömningen att behovet kommer att öka svarar deltagarna så här:

Vi planerar avyttringar
Bolaget är i en växande fas.
Dotterföretag ska förvärva verksamhet genom inkrom och fusion. Därefter ska moderföretaget sälja 75 procent och ingå nya avtal.
Flera projekt i pipen
GDPR samt nya projekt som kräver juridisk granskning
Intern info.
Koncernen växer snabbt.
Legala krav
Mer komplext och fler transationer som sker
Omstruktureringar
Strategiförändring
Större transaktioner planeras
Tillväxt
Vi kommer köpa fler bolag
Vårt bolag är i en expansionsfas och jag är ensam jurist. Kommer inte ha tid eller kompetens att hantera alla frågor själv.
Ökad magnitud och komplexitet i tillämpliga regelverk
Ökat antar förvärv, vi växer
Vi öppnar filialer utomlands

”Vi följer en plan som är noga utarbetad”

Tillfrågade om varför de gör bedömningen att behovet kommer att förbli oförändrat så svarar deltagarna:

Baseras på analys av mognad av bolag och kommande projekt.
Bedömningen är att transaktioner kommer fortsätta i samma relativt höga takt.
Förväntad stabil situation
Givet nuvarande pipeline av projekt
Konjunktur, affärsläge
Mycket av juristkostnaderna är kopplat till förvärv och vår ambition att förvärva tillväxt är oförändrad
Många transaktioner, mkt regulatoriska ändringar
Ungefär samma omfattning – hjälpen behövs främst av kapacitetsskäl
Vi följer en plan som är noga utarbetad
Vi gör alla transaktioner inhouse och kommer fortsätta med det.

Undersökningar

Relaterade Artiklar