Tingsrätt undersöker ”upplevd betydelse av kön”

Tingsrätt undersöker ”upplevd betydelse av kön” Foto Björn Lindgren / TT Foto Björn Lindgren / TT

Under året har Helsingborgs tingsrätt inlett ett arbete om bemötandet i domstolen, sett från ett jämställdhetsperspektiv.
– Bakgrunden är regeringsuppdraget Jim, jämställdhetsintegrering i myndighet. Tidigare har till exempel Migrationsverket och Skatteverket gjort intressanta saker. Nu är det domstolarnas tur, säger Andrea Lindblom, administrativ chef vid Helsingborgs tingsrätt.
– Under 2017 har ett antal pilotdomstolar själva bestämt vad man vill och ska göra med regeringsuppdraget. Det grundläggande syftet är att även domstolarna ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås.

”Såvitt jag vet har Sveriges domstolar inte jobbat med just jämställdhetsfrågor tidigare, vilket gör att det här är ett delvis nytt synsätt.”

Vad har ni gjort?
– Vi har haft en utbildning för nämndemän där bland annat jämställdhetsfrågor diskuterades. Och vi har skickat ut en enkät till advokater, åklagare, nämndemän, tolkar och till domarna och protokollförarna. Där får de svara på frågor kring upplevd betydelse av kön. En fråga är till exempel ”Upplever du att rätten bemöter den tilltalade på samma sätt oavsett hens könsidentitet”. En annan är ”Upplever du att den tilltalades könsidentitet har någon betydelse för hur rätten bestämmer påföljd?”.
– Sedan finns ett antal öppna frågor, till exempel om man upplever att det finns en medvetenhet hos rätten beträffande jämställdhetsfrågor.
– Såvitt jag vet har Sveriges domstolar inte jobbat med just jämställdhetsfrågor tidigare, vilket gör att det här är ett delvis nytt synsätt. Däremot har vi som många andra myndigheter under lång tid arbetat med bemötande och förtroendefrågor.
– Vi var väldigt överens om att vi ville ställa frågor om detta, det svåra var att komma fram till hur vi skulle göra det. Vi ville inte lägga orden i mun på någon.
– Tanken är att sedan jobba vidare med resultatet. Vi har planerat en särskild ordförandedag med domare och fiskaler där vi ska fånga upp resultatet.

Relaterade Artiklar