Szyber:” Inrätta författningsdomstol – och resningsinstitut”

Szyber:” Inrätta författningsdomstol – och resningsinstitut” Foto: Tor Johnsson/SvD/SCANPIX Foto: Tor Johnsson/SvD/SCANPIX

Kristdemokraten Caroline Szyber, som är ordförande för riksdagens civilutskott, föreslår att det ska tillsättas en utredning för att se över behovet av en resningskommission.
”Det måste bli lättare att få resning i Sverige. Det är dags att utreda inrättandet av ett fristående resningsinstitut. I flera uppmärksammade fall har personer som dömts för allvarliga brott blivit frikända efter omprövning – men upprättelsen har inte varit resultat av självsanering. De sällsynta upprättelserna har istället berott på journalisters, juristers, prästers, polisers och vanliga medborgares mångåriga ideella arbete”, skriver hon i motionen.
Caroline Szyber hänvisar till liknande institut och kommissioner i Norge, Danmark och Storbritannien.
” I Sverige har Högsta domstolen makt att både avslå och bevilja resningsansökningar från människor som anser sig oskyldigt dömda. Nålsögat är litet, och i princip beviljas bara resningstillstånd i de fall någon helt ny omständighet tillkommit, exempelvis nyfunnen bevisning. Genom att förtydliga möjligheten till resning stärks också rättssäkerheten”, argumenterar hon i motionen.

”Domstolen ska kunna häva beslut som strider mot grundlagarna”

I en annan motion föreslår Caroline Szyber att en svensk författningsdomstol bär införas. En sådan skulle vara oberoende och pröva olika politiska ärenden mot grundlagarnas syfte, skriver hon:

” Domstolen ska kunna häva beslut som strider mot grundlagarna. Inrättandet av en författningsdomstol skulle markera att frågan om lagars och andra normers förenlighet med grundlagen tas på allvar. En författningsdomstol kan också stärka enskilda individers möjlighet att hävda sina fri- och rättigheter gentemot statsmakten.”
Hon anser också att en författningsdomstol skulle ha fördelar ur ett internationellt perspektiv:

” I en tid när många länder har en sådan domstol och när Europadomstolen och EU-domstolen har en liknande funktion inom Europarätten kan en svensk författningsdomstol ha goda förutsättningar att hävda svenska konstitutionella intressen såsom tryck- och yttrandefriheten och offentlighetsprincipen.”

Relaterade Artiklar