Så ska domstolarna konkurrera om skiljetvisterna

Så ska domstolarna konkurrera om skiljetvisterna Foto Leif R Jansson / SCANPIX / Foto Leif R Jansson / SCANPIX /

Många väljer skiljedom för att de inte litar på domstolarna – Fredrik Wersäll föreslår hur den trenden kan vändas.

Regeringen la nyligen fram sitt förslag till ny lag om skiljeförfaranden. En utredning som förre justitierådet Johan Munck varit ansvarig för ligger till grund för förslaget. Bland de punkter som inte inkluderades finns ett förslag om att engelska kunna användas som rättegångsspråk i de klandertvister som avgörs i domstol.
– När det gäller skiljeförfaranden så konkurrerar Sverige på en världsmarknad.För det internationella affärslivet är det viktigt att visa att man i Sverige kan få skiljedomar prövade i en professionell organisation där processen är snabb och rättssäker, säger avgående hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

”Det borde finnas befordrade tjänster på tingsrättsnivå som inte är förenade men chefsskap utan med lång domarerfarenhet och kompetens att hantera stora, komplexa tvister.”

– Eftersom huvdelen av de här fallen huvudsakligen är på engelska – även om ombuden är svenska – så har vi funderat mycket på om det skulle vara möjligt för oss att gå ännu längre. Vi ska inte leverera avgöranden på utländska språk, det vore felaktigt, men att vi på sikt kan ha hela förhandlingen på engelska, det utesluter jag inte alls.

Hur stor kompetens inom avtalstvister finns det på svenska domstolar?
– Vi kommer aldrig kunna konkurrera om de riktigt stora kommersiella tvisterna. Det ska vi inte heller. Men det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna avgöra fler dispositiva mål som idag avgörs genom skiljeförfaranden. Men det fordrar några saker. Både tings- och hovrätt måste ha en professionell organisation för att hantera och bereda tvistemålen. Det fordrar stort engagemang från referenten i målet. Ordinarie domare ska ha ett personligt ansvarstagande för målets hela beredning, det engagemanget ska inte bara finnas hos en beredningsjurist. Det är en nyckelfråga.
– Sedan tycker jag att det borde finnas befordrade tjänster på tingsrättsnivå som inte är förenade men chefsskap utan med lång domarerfarenhet och en stor kompetens att hantera stora, komplexa tvister. Då skulle man kunna säga till potentiella parter att det på Stockholms tingsrätt finns ett antal domare med lång erfarenhet av tvistemålshantering och att de stora komplexa tvisterna kommer att läggas på dem.

Så ska domstolarna konkurrera om skiljetvisterna
”Att så många mål går till skiljedom beror på att man inte riktigt litar på att de allmänna domstolarna har kompetensen”

– En del av förklaringen till att så många mål går till skiljedom är man inte riktigt litar på att de allmänna domstolarna har kompetensen. Men de här åtgärderna är jag säker på att det skulle bli viss överströmning av mål från skiljeförfaranden. Och det finns starka skäl för det. I grunden har vi för få kommersiella tvister för att vi ska kunna få en bra rättsbildning på den centrala civilrättens område. Det privata affärslivet är beroende av en auktoritativ rättsbildning från Högsta domstolen. Då krävs större volymer. HD måste få fler mål att välja på i den processen.

Relaterade Artiklar