Så ska det bli tydligare vem som bestämmer i rätten

Så ska det bli tydligare vem som bestämmer i rätten Foto: Henrik Montgomery / TT / Foto: Henrik Montgomery / TT /

Regeringen vill stärka domstolarnas och domarna oberoende genom att göra det tydligare vem som är rättens ordförande.

För att stärka domstolarnas och domarnas oberoende och opartiska ställning ska vissa principer som finns i praxis och bestämmelser som finns i förordningar regleras i lag, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
När flera lagfarna domare deltar i rätten så kallad kollegial handläggning, ska en av dem vara rättens ordförande. Regeringen föreslår att ordförandeskapet vid kollegial handläggning regleras i lag. Lagregleringen motsvarar i stort ordningen som redan tillämpas, men innebär även att tidigare ordinarie domare får vara ordförande i tingsrätten och förvaltningsrätten om det finns särskilda skäl.
Lagregleringen av ordförandeskapet ska även omfatta Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, mark- och miljödomstolarna, patent- och marknadsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och Arbetsdomstolen.
Omröstningsreglerna ändras så att det tydligt framgår i vilka situationer ordföranden har utslagsröst och att ordföranden ska säga sin mening sist av de lagfarna domarna.

”Syftet är att den ökade transparensen ska bidra till stärkt rättssäkerhet”

Regeringen föreslår vidare att det i lag införs grundläggande bestämmelser om fördelning av mål och ärenden mellan enskilda domare. Dessutom föreslår regeringen mer enhetliga behörighetskrav för särskilda ledamöter i domstol och att bestämmelsen om hovrättens tillsyn över tingsrätterna tas bort.
Syftet är att den ökade transparensen ska bidra till stärkt rättssäkerhet, minskad sårbarhet för enskilda domstolar och effektivare handläggning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Lagrådet har haft frågorna uppe till behandling och lämnar förslagen utan erinran.

Relaterade Artiklar