Ny rutin ska minska risken för jäv i HD

Ny rutin ska minska risken för jäv i HD Högsta förvaltningsdomstolen
Foto: Henrik Montgomery / TT Högsta förvaltningsdomstolen Foto: Henrik Montgomery / TT

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss som syftar till att underlätta för de båda högsta domstolarna att samverka med varandra. Högsta domstolen ska kunna förordna den som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen att tjänstgöra i Högsta domstolen.
På motsvarande sätt ska Högsta förvaltningsdomstolen kunna förordna den som är
justitieråd i Högsta domstolen att tjänstgöra i Högsta förvaltningsdomstolen.
Orsaken till den föreslagna förändringen är att anses finas behov av ökad samverkan mellan de båda högsta domstolarna, till exempel handläggningen av ett mål i den ena
domstolen aktualiserar frågor inom ett visst ämnesområde som
någon ledamot i den andra domstolen har särskilda kunskaper om.
I lagrådsremissen konstateras också att även jävsproblematik på det här sättet skulle ”få en tillfredsställande lösning”.
Förändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2017.

”I lagrådsremissen konstateras att jävsproblematiken skulle få en tillfredsställande lösning”

Samtidigt vill regeringen utvidga möjligheten att delegera beredningsåtgärder i hovrätt, tingsrätt, kammarrätt, förvaltningsrätt och hyres- och arrendenämnd utvidgas.
Beredningsåtgärder i dessa domstolar får under vissa förutsättningar delegeras även till någon som är anställd vid en annan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol eller hyresnämnd.
Det här förslagets syfte är bland annat att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå, även när antalet mål kraftigt ökar.
2017.

Relaterade Artiklar