Lagarna som gäller från 1 juli 2018

Lagarna som gäller från 1 juli 2018 Foto: Fredrik Sandberg / TT / Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Här är en sammanställning av de viktigaste lagar och förordningar som träder i kraft vid eller i anslutning till halvårsskiftet:

• En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Ändringen innebär att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.

• Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

Ändringarna innebär bland annat att förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning kommer att jämställas med förvärvsarbete inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

• En möjlighet till körkortslån
Det införs en möjlighet till statligt lån för körkortsutbildning (körkortslån)
för vissa personer som är anmälda som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen.

• Ett nytt särskilt anställningsstöd
Särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb ersätter fem andra anställningsstöd (instegsjobb, särskilt anställningsstöd för deltagare i jobboch utvecklingsgarantin, förstärkt särskilt anställningsstöd samt två typer av traineejobb).

• Genomförande av EU:s direktiv om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Genom den nya lagen genomförs EU:s direktiv om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (2014/50/EU). Lagen ger arbetstagare vid avtal om tjänstepension rätt till vissa grundläggande villkor för intjänande och bevarande av pensionsrättigheter. Bland annat ska villkor finnas om att pensionsrättigheter bevaras fram till dess att arbetstagaren uppnår pensionsåldern.

• Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

• Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs
Återinförandet innebär att en skattereduktion kommer ges med 25 procent av den sammanlagda avgiften som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

”Det införs en ny punktskatt på nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter”

• Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
Genom ändringarna ska bland annat uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå lämnas till Skatteverket månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontrolluppgift.

• Personalliggare i fler verksamheter
Genom ändringarna utvidgas systemet med personalliggare till att även avse fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än sådan frisörverksamhet som redan i dag omfattas av systemet.

• Restriktioner för statsråd och statssekreterare
I den nya lagen införs restriktioner för statsråd och statssekreterare när de vill övergå till annan verksamhet än statlig verksamhet.

• Licens kan sökas för att erbjuda spel om pengar
Från 2019 krävs licens för att erbjuda spel om pengar. Ansökningar om licens kan lämnas in från 1 augusti 2018.

• Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
Det införs en ny punktskatt på nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak.

• Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon
Bonus–malus-systemet innebär att fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kr.

• En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
Straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt skärps.

• Försök med ett nytt sätt att delge handlingar i brottmål
Syftet med det nya delgivningssättet – tillgänglighetsdelgivning – är att skapa en effektivare handläggning av brottmål och en snabbare lagföring av brott.

• En utvidgning av kapningsbrottet
Ändringen innebär att straffansvaret för kapning utvidgas till att omfatta den som olovligen med tekniskt hjälpmedel bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av ett sådant transportmedel som ingår i kapningsbestämmelsen.

• Ny dataskyddslag
EU:s dataskyddsförordning ersätter den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter.

• Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

”Krav på rättens tillstånd för att ett målsägandebiträde ska få sätta någon annan i sitt ställe”

• Ny lag om företagshemligheter
Till nyheterna i den nya lagen hör att fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas, att sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks och att straffskalan för företagsspioneri skärps.

• En ny lag om ekonomiska föreningar

• Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Lagändringarna innebär att vissa ensamkommande unga som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

• Ny förvaltningslag
Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser.

• Bättre stöd till brottsoffer
Stödet till målsäganden förbättras genom dels skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden, dels krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

• Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
Straffbestämmelsen om människohandel ges en tydligare brottsbeskrivning, barn under arton år får ett starkare straffrättsligt skydd och minimistraffet för människohandel, mindre grovt brott, skärps till sex månaders fängelse.

• Elektronisk övervakning av kontaktförbud

”Ändringarna innebär att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte”

• En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Ändringarna innebär att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte.

• En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd
Fler resenärer kommer att omfattas av skyddsregler.

• Nya författningar om personuppgiftsbehandlingen i brottsbekämpande verksamhet
EU:s nya dataskyddsdirektiv genomförs i huvudsak genom en ny ramlag, brottsdatalagen.

• Ny kamerabevakningslag

• Stärkt informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

• Användning av flygpassageraruppgifter för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet

• Räntetak och kostnadstak införs för snabblån
Ändringarna innebär bland annat att det införs räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter och att konsumenter ska uppmärksammas på riskerna när de överväger att ta sådana lån.

• Modernare adoptionsregler

• Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

• Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

• En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Ändringarna syftar främst till att genomföra EU:s direktiv om bekämpande av terrorism och tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism.

• Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syneller annan läsnedsättning

• Nytt bidrag för att minska hot och hat i det offentliga samtalet

• Ny förordning om klimatbonusbilar

• Förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter

• Reduktionsplikt för att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel

• Förbud mot utvinning av uran

• Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

• Bidrag till åtgärder mot radon i småhus

• Fördubblat allmänt tandvårdsbidrag

• Höjda studiebidrag

Källa: Regeringen

Relaterade Artiklar