Juristbarometern: Så har branschen förändrats av MeToo-uppropen

Juristbarometern: Så har branschen förändrats av MeToo-uppropen Illustrationsbild
Foto: Stina Stjernkvist / TT Illustrationsbild Foto: Stina Stjernkvist / TT

Upprop som MeToo och Medvilkenrätt har hittills haft begränsad effekt i juristbranschen, enligt de svarande i Juristbarometern 2019.

I samband med årets upplaga av Juristbarometern, som besvarats av över 2 100 yrkesverksamma jurister, fick deltagarna uppge om de anser att situationen i juristbranschen har förändrats efter uppropen #Metoo och #Medvilkenrätt, som inleddes hösten 2017 och som lyfte frågor om trakasserier i juristbranschen.
Frågan löd Upplever du att uppropet #medvilkenrätt har förändrat situationen i juristbranschen? Och respondenterna fick sedan välja mellan alternativen 1 och 10 där 1 står för ”mycket långsam förändring” och 10 för ”mycket snabb förändring”.
Medelvärdet blev 4,3. 13 procent ansåg att förändringen gick ”mycket långsamt”.
Deltagarna fick ange ett värde mellan 1 och 10 där 1 var mycket långsamt och 10 var mycket snabbt. 13 procent ansåg att förändringen går mycket långsamt, 1 procent var av uppfattningen att den går ”mycket snabbt”.

”Var på en kurs om nya sexualbrottslagstiftningen, majoriteten av deltagarna var 50+ män som satt o flinade, såg allt ur sitt perspektiv och fick mig illa till mods”

Varför de anser att det går långsamt:
För mig som kvinna har situationen inte ändrats alls. Jag har iofs inte upplevt några egentliga sexuella trakasserier på någon arbetsplats jag haft som jurist. Däremot upplever jag att jag blivit särbehandlad pga graviditet och föräldraledighet. Jag har fått sänkt lön och sämre arbetsvillkor efter föräldraledigheten. Allt handlar om vad du fakturerar. Du är bara värd det du drar in. Varken mer eller mindre. Barnafödande är än idag 2019 ett stort problem för dig som kvinna och anställd på advokatbyrå.
2017 var det mycket fokus på uppropet. Tycker det varit väldigt tyst under senaste månaderna. Anser att det var viktigt att ljuset sattes på problemet med sexuella trakasserier och övergrepp, och visst har det fått till följd av att en del “stora namn” fått lämna sina uppdrag, men faktum kvarstår att det fortfarande är en oerhört skev fördelning av makten inom de större byråerna.

Vad har egentligen hänt mer än att ett strukturellt problem har synliggjorts?
På mindre orter ser man inte ens problemet, det saknas medvetenhe
Grundproblemet kvarstår: Det är fortfarande för få kvinnor som låter karriären väga tyngre än familjelivet, dvs. väljer att arbeta heltid i en krävande roll på t.ex. advokatbyrå även när barnen är små och även när det innebär att en barnflicka eller någon annan är den som tar det största ansvaret för barnomsorgen. Samtidigt kan man inte som advokatbyrå begära de timpriser man gör eller konkurrera om de bästa klienterna om ens anställda ska ha möjlighet att utebli från klientmöten/samtal med kort varsel, stänga av sina mobiler och datorer på kvällar och helger, eller sätta på autosvar när de vabbar eller är på semester. Därför har heller inte så mycket hänt på advokatbyråerna, mer än att man nu pratar ännu mer om att det finns för få kvinnliga delägare etc.

Jag tror att det är bra att synliggöra strukturer men tror att det är orealistiskt att tro att dessa förändras genom ett upprop. Däremot tror jag att branschen kommer att förändras mycket de kommande åren iom könsfördelningen på juristprogrammen och att äldre generationer fasas ut, samt omställning till AI och andra utmaningar branschen kommer att möta.

Det kan ta mycket lång tid att ändra vissa personers attityder. Så är det bara. Tror dock att det skulle ha varit ännu trögare utan uppropet.

Jag var på en kurs om nya sexualbrottslagstiftningen, majoriteten av deltagarna var 50+ män som satt o flinade, såg allt ur sitt perspektiv och fick mig illa till mods hela dagen

”Det har "bara" gått ett år, tar lång tid att genomföra reella förändringar.

Förändringen har väl främst gällt medvetenhet. Jag tror dock inte att det fanns SÅ MÅNGA att förändra, därmed att förändringen totalt sett kanske inte kan bli så väldigt genomgripande, grandios och så.

#medvilkenrätt – ingen aning om vad det är. Dumt folk som lever på fejan har man ju inget till övers för, de kan plaska i sin damm….
Vi har diskuterat uppropet tämligen ingående, både med kollegor på byrån och på andra byråer (både manliga men huvudsakligen kvinnliga) och i det närmaste ingen känner igen vad som “kom fram”. Naturligtvis finns enstaka rötägg och om det är någon som har blivit utsatt är det naturligtvis illa, men rötägg kommer alltid att finnas (som en del av världen). Vi tror inte på “breda” och “ospecificerade” penseldrag för att komma tillrätta med ett tämligen begränsat problem.

Därför att upproret spårade ur och därmed inte togs på lika stort allvar som det förtjänade. Tyvärr
Frågan har uppmärksammats men problemen kvarstår. Tar lång tid att ändra inställningen hos de som är äldre och de som “gått i lära” hos äldre. Krävs att det arbetas aktivt med frågan för att få till en verklig förändring. Se bara hur lite som hänt med att få in kvinnliga styrelseledamöter i bolag. Fortfarande en lång väg att gå till ca 50-50 % trots att detta diskuteras länge. Kvinnor är utmärkta jurister med den traditionella advokatverkamheten och samfundets regler är skapade utifrån den äldre generationens advokater (läs män). Att ställa om denna bransch till kvinnliga villkor kommer att ta tid.
Jag ser ingen skillnad men tror att det får viss effekt på sikt.
Extremt konservativ bransch. Förändring sker inte bara genom förändring av policyer på arbetsplatser utan i hela samhället och tankegodset som man får med sig i sin uppväxt. Varje generation är lite mer progressiv än den förra och det är extremt komplext att avgöra vad som orsakar förändring och liberalisering. Ett branschupprop förändringar inte de djupgående linjerna, men påverkar förhoppningsvis i rätt riktning.

Det har “bara” gått ett år, tar lång tid att genomföra reella förändringar.

Har aldrig upplevt ett problem med detta på min arbetsplats så kan inte bedöma.

Det är mycket prat och framtagande av policydokument, men såvitt jag kan se (vilket bekräftas av branschkollegors upplevelser) har ingen reell förändring skett.
Medvetenheten ökar men vi ser ingen skillnad i hur biträdande jurister faktiskt behandlas av seniora kollegor.
Jag har inte märkt av något av denna förändring men jag arbetar heller inte i privat sektor där detta kanske är vanligare.

”Förändringen har varit snabb på vissa arbetsplatser och mindre snabb på andra”

Varför de anser att det gått snabbt:

En större medvetenhet och lite jävlar anamma.

Det känns som att när frågorna är uppe på bordet anstränger sig byråerna mer för att säkerställa att arbetsmiljön är fri ifrån övergrepp och trakasserier.
Förändringen har varit snabb på vissa arbetsplatser och mindre snabb på andra. Jag upplever detta då jag jämför mina vänners arbetsplatser med min egna.

Jag upplever att #medvilkenrätt inte bara satt jämställdhetsfrågor på tapeten utan överhuvudtaget visat på hur viktigt det är med ett bra arbetsklimat på byråer och andra arbetsplatser. Tyvärr tror jag att många arbetsgivare agerat/diskuterat för att de är rädda för att få dåligt rykte. Effekterna är emellertid bra
Jag upplever att det har förekommit vissa förändringar i majoritetens av chefernas och kollegornas syn i hur sexuella trakasserier betraktas och ska hanteras på arbetsplatserna. Detta är något som är positivt, att cheferna har blivit mer medvetna om riskerna på arbetsplatser och inte blundar på vissa diskreta signaler utan vidtar lämpliga åtgärder för att agera, utreda och hantera ärenden. Det finns dock fortfarande mycket att göra i området.

Tror att fler manliga jurister tänker sig för gällande beteende och bemötande på ett annat sätt nu än tidigare.

Mycket har skett, tyvärr lite för mycket och inte alltid rättvist.

”Upplever att branschen mer eftersträvar jämställdhet bland ledning och delägare efter uppropet.”

Det syns i media att marknaden har börjat göra aktiva val.
Jag vet inte om det förekommer stora faktiska förändringar, men upplever en skillnad i hur man ser på och pratar om problemen.
Frågan finns numer längre fram i fokus/behandlas med större betoning
Det tas upp i vanliga samtal, fikarummet, i samtal med klienter etc. Många fler vågar prata om det och vill gärna markera att de är för #medvilkenrätt

Frågan har kommit upp på bordet och har diskuterats, dock befarar jag att många kommer parkera frågan och “gömma” den när själva hypen har lagt sig. Att komma till rätta med de problem som uppmärksammats genom #medvilkenrätt tar tid och kräver ett långsiktigt arbete, det finns ingen quickfix. Avgörande är därför vad som händer nu och framöver och att frågan fortlöpande kommer ges utrymme.
Medvetandegörandet hos främst advokatbyråer har skapat öppnare samtal och kartläggningar av jämställdhet – som inte enbart kopplas till sexuella trakasserier – såsom löner, vab, sjukskrivningar. Upplever att branschen mer eftersträvar jämställdhet bland ledning och delägare efter uppropet.

På något sätt har tonen ändrats och det är inte comme il faut att prata som förut även om jag aldrig sett några övergrepp eller hört talats om det utan det har bara handlat om en samtalston

Relaterade Artiklar