”Högt tryck på transaktioner – trots en ökande oro”

”Högt tryck på transaktioner – trots en ökande oro” Illustrationsbild. Foto:  Scanpix Illustrationsbild. Foto: Scanpix

Lindahl är den byrå som flest inköpare av juridisk rådgivning angav när de tillfrågades om vilken byrå de helst anlitar i ett fastighetsrättsligt ärende. Johan Tollgerdt är ansvarig för byråns kompetensgrupp för fastighetsrätt.
– Vi är självklart glada över resultatet av er undersökning, säger han.

Ser du några trender vad gäller efterfrågan av rådgivning inom fastighetsrättsliga ärenden?

– Vi upplever att det – trots ökande oro för en eventuell sättning i marknaden och en alltmer försiktig kreditmarknad – fortsatt är högt tryck på transaktionssidan med en stor efterfrågan på våra tjänster. Vad gäller trender i vår rådgivning kan det nämnas att vi under de senaste åren sett en ökning av fastighetstransaktioner där parterna väljer att försäkra okända – och ibland kända – risker och garantier.

”Under året har det lämnats två lagförslag inom skatteområdet som särskilt påverkar fastighetsbranschen”

Vilka anser du är de viktigaste fastighetsrättsliga nyheterna under det gångna året – praxis eller lagstiftning?

– Under året har det lämnats två lagförslag inom skatteområdet som särskilt påverkar fastighetsbranschen. Båda förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. I mars presenterades ett förslag som syftar till att motverka så kallade fastighetspaketeringar. Mot bakgrund av att merparten av kommersiella fastighetstransaktioner genomförs just genom paketering av fastigheter i aktiebolag (med efterföljande avyttring av aktierna i bolaget) har förslaget fått stort genomslag på transaktionsmarknaden under året.
– I juni presenterades sedan ett förslag till nya och ändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Förslaget är inte unikt för fastighetsbranschen, utan har sin grund i EU:s skatteflyktsdirektiv. Förslaget får dock en stor påverkan på många bolag i fastighetssektorn eftersom fastighetsbolag ofta har en hög belåningsgrad i förhållande till rörelseresultatet.
– Fastighetsbranschen har ofta beskrivits som en underbeskattad del av näringslivet. En kartläggning som genomfördes av paketeringsutredningen visar dock att fastighetsbranschen i själva verket betalar skatt i samma utsträckning som andra branscher. Om paketeringsutredningens förslag genomförs riskerar branschen därför att bli överbeskattad. Med förslagen om kraftiga ränteavdragsbegränsningar kommer effekten att bli ännu större.

”Fastighetsregistret ska rensas från avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som skrivits in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968”
”Högt tryck på transaktioner – trots en ökande oro”

Vilka kommande lagar är extra viktiga att uppmärksamma klienterna på?

– Det är inför nästa år viktigt att fortsatt biträda våra klienter med analyser och överväganden i förhållande till hur ovan nämnda lagförslag slutligt kan komma att genomföras. Därutöver kan det vara bra att påminna om att fastighetsregistret ska rensas från avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som skrivits in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968, officialservitut omfattas inte. Den aktuella lagen trädde visserligen i kraft redan år 2013, men om man vill förhindra att en inskriven rättighet tas bort måste anmälan om förnyelse göras senast den 31 december 2018. Den kan göras av rättighetsinnehavaren, men också av annan som berörs av rättigheten, såsom ägaren till en berörd fastighet eller en bank med panträtt i fastigheten. Förnyelseanmälan ska vara skriftlig och ges in till Inskrivningsmyndigheten.

Relaterade Artiklar