HD:s dom om mahr: ”Får långtgående effekter”

HD:s dom om mahr: ”Får långtgående effekter” Högsta domstolens sessionssal. Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX / Högsta domstolens sessionssal. Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX /

Högsta domstolen slår fast att ett avtal om mahr, islamisk brudpenning, som ingåtts i Iran inte gäller i Sverige.
I anslutning till att ett islamiskt äktenskap ingås är det vanligt att det träffas ett avtal om att mannen ska utge mahr i form av egendom och pengar till kvinnan. Det har ibland ansetts utgöra en brudgåva eller liknande.
I svenska domstolar har det under flera år förekommit olika uppfattningar om hur åtagandet ska behandlas vid tvister om bodelning eller när kvinnan yrkar att mannen ska utbetala det överenskomna beloppet.
Frågorna har ofta rört vilket lands lag som ska tillämpas på betalnings­åtagandet och om avtalet kan göras gällande när svensk materiell rätt ska tillämpas.
Det fall som behandlats av HD handlar om ett par som gifte sig i Iran, och sedan bosatte sig i Sverige. När paret skulle skilja sig begärde kvinnan motsvarande 1,5 miljoner kronor i ersättning från mannen. En fråga har varit vilket lands lag som ska tillämpas.
HD slår fast att eftersom paret efter äktenskapet flyttat till Sverige, där en av makarna redan var bosatt, är det svensk lag som ska gälla.
Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt, föreläser regelbundet i hur svenska domstolar hanterar muslimska sharialagar:
– En slutsats är att ett sådant avtal om mahr som det var frågan om här inte kan användas som ett giltigt avtal i en tvist mellan makar om man tillämpar svensk rätt, säger han.
– Det får långtgående effekter för dem som ingått ett sådant avtal enligt sharia och nu vill göra gällande den rätten i Sverige. Om makarna inte avtalat att man ska tillämpa en annan rättsordning än den svenska så täpper den här domen till många möjligheter att göra gällande mahravtal i Sverige.

”En annan fråga som ännu inte ställts på sin spets handlar om de skillnader i arvsordningen som finns mellan olika rättsordningar.”

– Å andra sidan är mahr ett rättsinstitut som är främmande för den svenska rättsordningen och inte är lätt att förena med våra bestämmelser om till exempel bodelning vid skilsmässa.
Han konstaterar att svenska juristers behov av kunskaper kring sharialagar kommer att öka i framtiden.
– Fallen blir allt vanligare, även om det inte handlar om någon ofta förekommande måltyp. I Malmö tingsrätt finns för närvarande flera mål som handlar om detta- och här i Lund har vi ett par stycken.
– Med ett ökat antal medborgare som kommer från länder med andra rättsordningar än den svenska uppkommer nya frågor för lagstiftaren och för svenska domstolar. På familjerättens område kan det – som i detta fall – handla om äktenskapets rättsverkningar. Också synen på familjen och barnens familjerättsliga ställning skiljer sig åt i olika kulturer. Här krävs det att svenska domare har kännedom vilka förväntningar personer som vuxit upp i länder med till exempel muslimska rättsordningar kan ha på vad som ska hända med barnen efter en skilsmässa, säger Thed Adelswärd.
– Detta för att kunna förklara de skillnader som finns i synen på vårdnad och umgänge och tydliggöra vad som gäller enligt svensk rätt.

– En annan fråga som ännu inte ställts på sin spets handlar om de skillnader i arvsordningen som finns mellan olika rättsordningar. Enligt svensk rätt kan man ofta inte göra ett arvsskifte som stämmer med vad som är föreskrivet i sharia. Det kan finnas önskemål från många muslimska trosbekännare att få göra arvsskiften enligt sin rättsordning, vilket skulle förutsätta lagändringar. Den muslimska arvsordningen är också svår att förena med vår syn på jämställdhet mellan könen, säger Thed Adelswärd.

Relaterade Artiklar