“Fler och fler vittnen blir rädda i Sverige “

“Fler och fler vittnen blir rädda i Sverige “ Foto: Marc Femenia / SCANPIX / Foto: Marc Femenia / SCANPIX /

”Ja till anonyma vittnen i vissa fall – men försvaret ska inte kunna få en känsla av att vittnesförhören är riggade”. Så motiverar några av domarna och åklagarna sina svar.

I Legally yours enkät fick de deltagande domarna och åklagarna svara om de i vissa fall kan tänka sig anonyma vittnen.
I fritextsvaren nyanserar flera av de deltagande domarna och åklagarna sina svar ytterligare.

De som kan tänka sig anonyma vittnen

Ja, men domstolen – genom en annan sittning än den dömande – måste få göra en prövning av eventuell anknytning eller jäv till brottmålet först.
Inte fullständigt anonyma, men slippa synas för misstänkt och åhörare/närvara i rättssalen.
Men det får aldrig innebära att försvaret ska få en känsla av att vittnesförhören blir riggade.

Man måste alltid kunna identifiera vittnet för ed osv

Egentligen går det inte att lämna kategoriskt ja eller nej utan närmare diskussion. I mycket speciella undantagsfall. I annat fall kan man tvinga vittnen flytta utomlands, byta utseende rent medicinskt eller andra liknande drastiska åtgärder.

Får vi en helt okontrollerad brottslighet, vilket vi redan kan skönja på vissa ställen, som vi märker inte går att hantera, kommer krav på dessa åtgärder att resas

I väldigt speciella fall, krävs också någon form av reglering

Risk för att brott inte kan klaras upp. Det måste dock garanteras att försvarare kan ställa frågor och att uppgifter som lämnas kan kontrolleras.

I fall av allvarliga hotsituationer bör ett vittne kunna vara anonymt på så sätt att utseende kan döljas

I vissa länder har man ett system där en domare känner till identiteten och godkänner anonymt vittnesmål. Fler och fler vittnen blir rädda i Sverige så vi behöver fundera på det särskilt vad gäller grov organiserad brottslighet.

Det fungerar i flera av våra grannländer där man menar att rättssäkerheten kan upprätthållas om den bevisning som presenteras inte enbart består av uppgifter från ett anonymt vittne. Det borde gå att t ex anlita ett allmänt ombud på precis samma sätt som vi i dag gör när det gäller hemliga tvångsmedel i form av hemlig avlyssning. Det är snarare så att rättssäkerheten är i fara i dag därför att vittnen och målsäganden skräms till tystnad

Beroende på vilken typ av brott, inblandade, dock inte för domstolen
Om det är fara för dennes liv. Tror att fler skulle våga vittna då. Men det måste ske under strikta former och motparten måste självklart få ta del av vittnesmålet på något sätt, så den kan försvara sig

Ett tveksamt svar då det är svårt ur rättssäkerhetssynpunkt. Möjligen i vissa specialfall, vid exv svår hotbild mot vittnet. Får dock inte missbrukas. Skulle säkerligen föranleda att fler vågar vittna/låta sig delges kallelser m.m., frågan är om detta syfte överväger den tilltalades rätt att veta vem som vittnar ur rättssäkerhetssynpunkt?

”Tror att fler skulle våga vittna då. Men det måste ske under strikta former ”

De som är motståndare till anonyma vittnen

Dramatiskt försämrad trovärdighet.

För att den åtalade ska kunna freda sig mot åklagarens påståenden måste hen veta vem det är som vittnar mot honom/henne. Det är en självklarhet i en rättsstat.

Det skulle leda till minskad rättssäkerhet eller möjlighet att bemöta anklagelser på ett rättvist sätt.

Resultatet i domstolsenkäten

Relaterade Artiklar