Domarnämnden: De bör ta över Svea hovrätt, HD och HFD

Domarnämnden: De bör ta över Svea hovrätt, HD och HFD Svea hovrätt
Foto: Björn Larsson Ask / SvD / SCANPIX Svea hovrätt Foto: Björn Larsson Ask / SvD / SCANPIX

Domarnämnden har fattat beslut om vilka som bör erbjudas posterna som ordförande i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea hovrätt.

På Domarnämndens sammanträde den 6 december behandlades frågorna. Att tre av domstolssveriges allra högsta poster samtidigt finns att söka är unikt. Ändå var det endast två personer som sökte var och en av posterna.
Under tisdagen har nämnden lämnat över följande förslag till Justitiedepartementet. Beslut om vilka som ska erbjudas uppdragen kommer senare att fattas av regeringen.

”Har en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och har varit engagerad i flera olika internationella uppdrag”

Ordförande för Högsta domstolen

Domarnämnden föreslår Anders Eka, i dag justitieråd vid Högsta domstolen, som förstahandsalternativ. Även hans kollega Gudmund Toijer hade sökt tjänsten.
Ur Domarnämndens protokoll:
”Anders Eka har en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och han har varit engagerad i flera olika internationella
uppdrag. Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att Anders
Eka, med sina för anställningen särskilt värdefulla erfarenheter, har ett försteg”.
Ledamoten Susanne Eberstein var skiljaktig vad gäller rangordningen mellan de båda.

”Har i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, ett försteg i skicklighetshänseende”

Ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen:

Helena Jäderblom, domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, förslås i första hand. Henrik Jemsten, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, i andra.
Domarnämnden anser att Helena Jäderblom ”i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, har ett försteg i skicklighetshänseende”.

”Förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess
helhet”

President i Svea hovrätt

Riksåklagare Anders Perklev föreslås i första hand. Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt, i andra.
Domarnämnden lyfter fram att Anders Perklev i rollen som riksåklagare har en framträdande ställning i det svenska rättsväsendet.
”Därtill har han gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, bl.a. som departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Hans utmärkta analytiska förmåga framhålls i referensmaterialet, liksom hans arbete med att stärka förtroendet för åklagarrollen och förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess helhet”, konstaterar nämnden.
”I kraft av sina erfarenheter och meriter” anses Perklev bäst
bäst svara mot förutsättningarna.

Regeringen väntas som tidigast fatta beslut om utnämningarna i slutet av januari 2018.

Relaterade Artiklar