Advokaternas vädjan: “Ge barn ombud i familjemålen”

Advokaternas vädjan: “Ge barn ombud i familjemålen” Foto Linda Forsell / SvD / SCANPIX Foto Linda Forsell / SvD / SCANPIX

Så här förklarar några av de advokater som anser att familjerätten bör förändras vad de anser vara viktigast att lagstiftaren tar tag i:
Att vi får specialiserade domstolar mot familjerätt, att intresset och kunskapen ökar bland domarna. Att socialförvaltningen får mer resurser att utreda, handlägga och medla. Att ärendena får kortare handläggningstid i domstolen.

Att öka tydligheten kring hur familjerättsliga utredningar ska genomföras av socialnämnden.

Barn behöver eget ombud i familjemål.

Barnens röst måste höras mer, kvaliteten på utredningar måste förbättras. Specialutbildade domare behövs.

Barnens situation i Vårdnadsmål. T.ex borde de ha ett eget biträde. De borde bli part i målen.

De arvsrättsliga reglerna är i behov av en uppdatering och förbättring

”Fler än en partner är vanliga familjekonstellationer. Bigami bör tillåtas”

Dela upp vårdnadsbegreppet så att bestämmanderätt och insynsrätt skiljs åt

Tydliggör reglerna om underhåll så att godtyckligheten försvinner och förutsägbarheten ökar.

Den ekonomiska familjerätten bör förtydligas

Barnen ska sättas i fokus i stället för föräldrar. Just nu är det alltför mycket av en föräldrarätt.

Den förstärkta laglotten och laglottsinstitutet

Så här spontant är det bodelningsreglerna som måste revideras och utökas, god mansinstitutet bli modernt m m

Tydligare kravställning på utredning vid påstående om våld inom familjen.

Fler än en partner är vanliga familjekonstellationer. Bigami bör tillåtas.

Förfarandet vid bodelning, behövs sanktionsmöjlighet mot trilskande part samt utökat skydd för barnen vid vårdnadstvist.

Förmögenhetsförhållandena mellan sambor

Rättsosäkerheten kring testamenten som borde registreras hos rätten / annan myndighet som så mycket annat.

Föräldrabalken

Föräldraskapsregleringen vad gäller samkönade och olikkönade par samt sambos detsamma gäller lagstiftningen avseende samboskap

Inte en direkt lagstiftningsfråga, men domstolarnas tilltro till socialtjänsten och dess utredningar.

Låta lagstiftningen följa det praktiska livet för såväl makar som sambos. Tänker främst på inbördes fordringsförhållanden, förkovran av gemensamt ägd egendom och den äktenskapskliga försörjningsplikten.

”Det behövs ett omtag i hela tvistelösningshanteringen i vårdnads-, boende- och umgängesmålen.”

Om man ser till vårdnads, umgänges och boendefrågorna så behöver barnets ställning tveklöst stärkas. I såväl LVU-processen som brottmål har barnet ett eget biträde men detta saknas i de frågor som påverkar barnet mest.

Pappans rättigheter vid födsel av barn.

Processen i domstol då den tenderar att söndra mer än ena.

Regleringen kring föräldraskap vid inseminationer.

Sambolagen!

Sambors arvsrättsliga förhållanden.

Särkullebarns rättsstatus.

Samlevnadsbalk för större jämlikhet mellan samlevnadsformer. Den moderna familjebildningen måste beaktas, fler än två vårdnadshavare ses över som möjlighet och anpassning så att de alternativa sätten att bli förälder kan hanteras inom en unison lagstiftning och inte genom konstiga undantag och tillägg.

Socialtjänstens alldeles för stora möjlighet att påverka utfallet i en tvist, inför särskilda företrädare för barnet i vårdnadstvister m.m., tillåt tingsrätten att förordna om lämplighetsutredningar av föräldrarna hos psykolog (inte socialtjänsten), ha domstolar och domare som endast arbetar med familjemål

Stärka barnens rätt till båda sina föräldrar.

Föräldrar som försvårar barnens kontakt med den andre föräldern ska inte vinna fördelar på det.

Ensam vårdnad ska enbart användas i undantagsfall.

En förälder som inte har vårdnaden om sina barn ska fortfarande ha insyn i barnens förhållanden.

Barn ska även kunna ha rätt till umgänge med personer som inte är deras föräldrar, t.ex. farföräldrar m.m.

Systemet driver processer och gynnar den part som är fulast, ljuger mest eller fortast sätter sig på barnen. Problemen i koncentrat och hela systemet med “barnets bästa” är olämpligt och gör beteende enligt ovan helt konsekvenslöst. – Har en förälder, som vägrats umgänge m.m. fräckheten att söka verkställighet gör en simpel stämning att denne får stå kostnaderna i det plötsligt onyttiga verkställighetsärendet.

Jag menar att det från lagstiftaren behövs ett omtag i hela tvistelösningshanteringen i vårdnads-, boende- och umgängesmålen. (Mig gynnar det i och för sig då det finns hur mycket arbete som helst. Osmakligt men lönsamt.)

Tvister inom familjerätt bör avgöras av en special domstol med erfarna och kunniga domare. Idag kan det exempelvis vara en oerfaren fiskal, som dessutom saknar barnperspektiv, som avgör t.ex vårdnadstvister redan vi den första muntliga förberedelsen.

Utbildningskrav och riktlinjer för medlare

Verkställighetsformer och möjligheten att domstolen kan förelägga en part att underkasta sig en psykologisk/psykiatrisk undersökning.

Äktenskapsbalkens bristande reglering såvitt avser bodelningsfrågor.

Relaterade Artiklar