3 av 4 jurister: Juristutbildningen har inte högst status

3 av 4 jurister: Juristutbildningen har inte högst status Illustrationsbild. Foto: AP Illustrationsbild. Foto: AP

Deltagare i Juristbarometern: ” Visst, jag kan spara någon pengar. Få någon att träffa kidsen och någon annan att slippa fängelse. Men jag kan inte rädda liv”.

I samband med Legally yours undersökning Juristbarometern 2019, som besvarats av 2 100 jurister, fick deltagarna svara på vilken utbildning som de anser har ”högst status”. Som alternativ fick de välja på de utbildningar som har högst intagningspoäng, jurist-, psykolog, socionom och arkitektprogrammet.
De senaste åren har juristutbildningarna i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg varit landets mest eftertraktade utbildningar.
Däremot tycks inte juristerna själva skatta den egna utbildningen högst.
Enligt 71 procent av de svarande i Juristbarometern så har i stället läkarprogrammet högst status. Enligt 26 procent är det juristprogrammet.
Övriga tre alternativ får få röster. Arkitektprogrammet samlar 2 procent av de svarande, 1 procent anger psykologprogrammet. Inga röster registrerades för att socionomprogrammet hade högst status.

Nedan följer ett urval av de svarandes motiveringar.

”Läkarlinjen är - oavsett vad vi jurister önskar - en tuffare och mer krävande utbildning”

Därför har läkarprogrammet högst status
Läkarutbildningen är fortfarande en kategori för sig. Oerhört höga intagningspoäng och väldigt lång utbildning.

Läkarlinjen är – oavsett vad vi jurister önskar – en tuffare och mer krävande utbildning

Min personliga uppfattning är att läkarlinjen har ett högre genomsnitt på sina studenter och allmänt har samhället stor respekt för läkare.

Det är läkare som det råder brist på.

Tar hand om kroppen och knoppen och forskning däromkring

Det har gått inflation i antalet jurister de senaste åren och fler högskolor/universitet har juristprogram. Det urvattnar värdet i jur kandexamen

Jurister har inte lika högt anseende hos allmänheten som läkare. Allmänheten och politiker har såvitt jag kan se en uppfattning om att jurister inte är av stor vikt. Däremot så anser allmänheten och politiker att läkare är av stor vikt och viktiga i samhället.

”Läkarutbildningen avser riktig vetenskap, vilket juristutbildningen inte gör.”

Läkare i allmänhet har bättre betalt än den stora mängden jurister. Jag upplever också att kunder/klienter/patienter har en skev bild kring priset på juridiska tjänster i förhållande till läkartjänster. Allmänheten bortser ofta från att läkare erhåller merparten av sin betalning från annan än den enskilda vårdtagaren. Det är inte ovanligt att enskilda tror att timtaxa är min timlön (jag är egenföretagare inom humanjuridik), och uttrycker visst förakt kring prissättningen. Saknas förståelse för kostnader som moms, utbildning, ansvarsförsäkring, gdpr, datasystem, löner, lokal och så vidare

Läkare räddar liv. Huvuddelen av t.ex. jurister räddar pengar.

Läkarutbildningen avser riktig vetenskap, vilket juristutbildningen inte gör. Gör en läkare fel får det uppenbara konsekvenser. Gör en jurist fel så är det inte ens säkert att det märks.

Att kunna rädda liv smäller väl högre än allt.

Svårare att komma in på läkarprogrammet, mycket beroende på att det är få platser jämfört med många andra utbildningar. Sen verkar själva utbildningen vara lättare än tex juristprogrammet. En annan anledning är att läkarfacket är starkt och läkarrollen är tämligen likartad över hela landet vilket stärker läkarnas ställning. Juristyrket består av ett antal olika yrkesgrupper som ibland ställs mot varandra.

Juridikprogrammet kan man klara av utan några större problem, bara man är villig att sitta ner under lång tid… Efter programmet så kan man ta såväl utmanande som mindre utmanande arbeten på samma examen. Läkarprogrammet är som jag känner till mera komplext, och utmynnar i ett större kravställande även efter examen.
Visst, jag ska spara någon pengar. Eller få någon att träffa kidsen. Eller få någon att slippa fängelse. Men jag kan inte rädda liv.

”Ställer högre krav på kreativitet, samarbetsförmåga, förmåga att se in i framtida behov. Juridiken är samhällets fundament”

Därför har juristprogrammet högst status:
Det är en tung utbildning, regler är viktigt för samhällets uppbyggnad för att det skall fungera.Vi har en viktig samhällsfunktion för att skapa ett rättssäkert samhälle så att med- borgarna kan känna trygghet.
Tror möjligen att många skulle välja läkare men i allmänhetens ögon (förutom läkarna…) är nog jurist lite “finare”.
En jurist kan arbeta med så många olika områden och kan påverka i samhället.

Juristlinjen toppar varje år och det finns ett stort intresse för vad som händer i domstolar och för det arbete som advokater utför i domstolar genom att företräda parter.

Ställer högre krav på kreativitet, samarbetsförmåga, förmåga att se in i framtida behov. Juridiken är samhällets fundament och en mycket bra grund för olika karriärer. Dessutom är vårt lands utbildning på hög internationell nivå men behöver spetsas.

Juristprogrammet lockar mycket kompetenta högpresterande sökande. Det är en ytterst heterogen grupp, kulturellt, socialt och ekonomiskt. Programmet är krävande genom utbildningen. Till skillnad från exvis medicin eller arkitektur kräver det en stark insats efter antagning, inte endast före antagning. Juristprogrammet producerar många olika typer av högkvalificerade personer som alla kan göra stor nytta i olika sektorer av samhället. Bredden och djupet ger juristprogrammet högst status.

Ett fritt och rättssäkert samhälle upprätthålls i grunden av jurister.

Relaterade Artiklar