101 saker svenska jurister kan bli bättre på

101 saker svenska jurister kan bli bättre på Illustrationsbild. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX Illustrationsbild. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

”Ta fighter”, ”förstå digitaliseringen och ”inse att klienterna är vår meal ticket”. Det är några saker juristkåren bör bli bättre på, enligt deltagarna i Juristbarometern.

I samband med undersökningen Juristbarometern 2018, som tidigare i år genomfördes av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier, ställdes frågan: ” Vad anser du att Sveriges jurister som grupp bör bli bättre på?”
Utan inbördes ordning publiceras här 101 av svaren.

1. För den som tvistar: en mindre konfrontativ/mer saklig ton i kontakter med motparter/motpartsombud.
2. Att kombinera sina kunskaper i juridik med andra kunskapsområden, såsom teknik, ekonomi osv. Vill vi få bukt med resursslöseri och miljöförstörande verksamhet i allmänhet, är juridiken ett nyckelområde och jurister viktiga aktörer. Men det krävs att jurister kan “tala med bönder på bönders språk, och med lärda män på latin”, det vill säga en ekonom skall kunna förstå vad en jurist talar liksom även en tekniker. På samma sätt måste t.ex. ekonomer eller tekniker kunna tala med jurister på ett sätt som de sistnämnda begriper. Varje kunskapsområde har sitt eget “lingo”.
3. Hitta lösningar och förståelse för digitaliseringen
4. Lägga mindre prestige i att arbeta mycket
5. Att ta plats och våga stå för sina åsikter.
6. Att vara mer insatt i, och lyhörd för, andra yrkesområden samt förstå hur icke-jurister resonerar
7. Att höja statusen för frågan om jämställdhet. I branschen, framför allt inom byråvärlden, finns många om inte ens vågar kalla sig för feminister pga rädsla att bli tagna för vänstervridna och radikala etc.
8. Ta vara på sina kollegor och inte bara sin egen karriär.
9. Ödmjukhet och empati.
10. Vi och de fakta vi kan föra fram behöver höras mer i samhällsdebatten, som idag tyvärr styrs av åsikter, hat och desinformation. Vi vet i vårt arbete att verkligheten är grå, inte vit och svart.
11. Att betrakta frågor mer allsidigt och kunna analysera dem ur olika synvinklar.
12. Beakta samtliga yrkesroller som jurist
13. Att vara snälla mot varandra och (i vissa fall) tänka på annat än pengar och status
14. Mediakontakter
15. Bredda perspektiven
16. Att hjälpa varandra
17. Inte konkurrera med varandra
18. Att ha kul medan man arbetar.
19. I än högre grad stå upp för t.ex. värden som rättstrygghet och rättssäkerhet i tider när det kan ifrågasättas i vilken utsträckning detta beaktas.
20. Ta ansvar för sitt arbete och sina åsikter utan att skjuta ansvar ifrån sig på t.ex. rättstillämparen, en kollega, ett motpartsombud, en klient eller liknande.

”32. Ta betalt för faktiskt nedlagd tid, sluta jobba gratis ”

21. Försöka omforma den moderna juristrollen – reflektera kring vad en jurist kan och bör göra om 5 respektive 15 år.
22. Advokatbyråer måste bli mer moderna organisationer där man värderar samtliga medarbetare.
23. Man måste ge mer stöttning och våga dela med sig av nätverk, kunskap och erfarenheter för att organisationerna ska växa sig starkare.
24. Arbeta tillsammans för att åstadkomma bättre arbetsvillkor och löner.
25. Ställa krav på arbetsgivaren.
26. Ta vara på sin fritid.
27. Ta allmänna “fighter” inom vissa straffrättsliga frågor.
28. Kommunicera på ett adekvat sätt med omvärlden.
29. Mindre hierarki
30. Större öppenhet för nya idéer och arbetssätt
31. Ta tillvara sina arbetsrättsliga rättigheter
32. Ta betalt för faktiskt nedlagd tid, sluta jobba gratis
33. Kreativ problemlösning för klienten. Större fokus på klientnytta.
34. Ta allmänna “fighter” inom vissa straffrättsliga frågor
35. Säga vad de egentligen tycker. Advokater har en stark känsla av kollegialitet. Vissa händelser som media fokuserar på, där kan man tala med 10 kollegor som har en glasklar uppfattning. Det kommer dock inte ut publikt vilket skadar debatten där ofta den med högst tonläge hörs.
36. Öka kvalitén på sitt arbete.
37. Marknadsföra sig utanför ankdammen.
38. Stå upp för mänskliga rättigheter och uppmuntra mångfald i alla avseenden. Detta har blivit mycket bättre på senare år, men man behöver jobba med frågorna kontinuerligt och sätta det högt upp på agendan.
39. Se över yngre och kvinnliga juristers arbetsförhållanden. Det måste gå att förena arbete och privatliv. Även i juristbranschen.
40. Trevligare mot varandra

”49. Att fokusera mer på personalen för att undvika stor personalomsättning.”

41. Lyhördhet mot klienterna. vi upplevs som svåra att nå och prata med.
42. Ta hand om den yngre generationen bättre
43. Driva jämställdhetsfrågor
44. Att vara proaktiva i omställningen till ett hållbart samhälle.
45. Kyla ner hetsiga klienter och hitta samförståndslösningar som är mer till gagn för dem och deras motpart och gör dem bägge till vinnare i längden. Strid inte för stridens och känslan skull. Ombudet har ett ansvar för att inte elda på tvisten.
46. Språkbehandlingen. Det skrivna och talade språket.
47. Ledaregenskaper
48. Påtala vikten av rättssäkerhet i samhället
49. Att fokusera mer på personalen för att undvika stor personalomsättning.
50. Att hjälpas åt. Inte alltid var och en för sig själv och sin egen lyckas smed.
51. Vidareutbildning.
52. Högre intjäning
53. Möta den internationella konkurrensen och få ett mer internationellt advokatsamfund.
54. Sluta använda härskartekniker.
55. Bygga bort maktstrukturerna inom domstolsväsende och advokatkåren
56. Bli mer kommersiella
57. Att vara “som folk” utan att tro att de själva är guds gåva till mänskligheten
58. Humaniora
59. Försäljning
60. Empati.
61. Internationalisering, se Sverige som en del i ett större sammanhang, lyssna mer på internationell praxis och hur man gör saker utomlands som vi kan ta lärdom av.

”78. Att vara lite mer avslappnade. Många jurister är så extremt stela.

62. Muntligt anförande.
63. Stå upp för rättsstaten
Njuta mera av livet, inte ställa upp på klienter så mycket, prioritera sig själva och familjen och vänner
64. Skydda titeln jurist, examen ska krävas.
65. Att förmedla vilken roll juridiken spelar för alla människors vardagsliv och vilka konsekvenserna kan bli om inte rådgivning efterfrågas innan t.ex. avtal ingås.
66. Att vara mer kreativa och modiga.
67. Samhällsdebatt
68. Sätta gränser.
69. Inse att klienterna är vår ”meal ticket” och att deras behov kommer först. Klienten vill bli omhändertagen och känna sig prioriterad samt vill se resultatorienterade lösningar på sitt problem. Detta är troligen viktigare än prissättningen för tjänsten. Det går alltid att ta betalt för kvalitet.
70. Att våga stå upp och säga ifrån när medarbetare och chefer beter sig olämpligt och bryter mot lagar och bestämmelser på myndigheter och domstolar.
71. Entreprenörskap
72. Yrkesstolthet
73. Sluta överfakturera vid varenda möjlighet.
74. Sluta vara så märkvärdiga.
75. Sluta vara elitistiska med betyg. Ge riktiga människor chansen.
76. Följa moderniseringen av konsultrollen och övriga samhället.
77. Ha roligt.
78. Att vara lite mer avslappnade. Många jurister är så extremt stela.
79. Mindre tävlingsinriktad stämning, där många (företrädesvis män) mäter sig med varandra på ett väldigt elitistiskt, osvenskt och barnsligt sätt. Detta känns kontraproduktivt, eftersom det knappast gynnar klienterna eller branschen i stort, utan en mer kollegial och avslappnad ton vore att föredra, även om detta givetvis inte ska innebära att man inte håller på klientens rätt eller dylikt.
80. Fortbildning.

”91. Vara hövliga och visa såväl klienter som kolleger respekt och empati.”

81. Omvärldsanalys.
82. Att premiera kunskap och skicklighet
83. Att minska pressen på sig själva och varandra.
84. Vara en tydlig motvikt till den allmänna domstolen i media.
85. Att sätta gränser för sitt arbete och inte gå ut med 100 % tillgänglighet.
86. Att vara hövliga och visa såväl klienter som kolleger respekt och empati. Det är fortfarande för mycket vassa armbågar och “kliva över lik” för att komma framåt i sin egen karriär (framför allt bland yngre jurister av båda könen). Egoism och självgodhet är tyvärr ett stort probl Markera emot den särställning som utrycks i lagstiftningen rörande ledamöter i advokatsamfundet.
87. Markera emot den särställning som utrycks i lagstiftningen rörande ledamöter i advokatsamfundet.
88. Juristers arbete reduceras ibland till ren översättning av klientens berättelser till byråkratsvenska – jurister måste blir bättre på att använda kunskaperna till strategisk rådgivning.
89. Lyfta fram kvinnliga talanger
90. Social kompetens och social IQ.
91. Vara hövliga och visa såväl klienter som kolleger respekt och empati. Det är fortfarande för mycket vassa armbågar och “kliva över lik” för att komma framåt i sin egen karriär (framför allt bland yngre jurister av båda könen). Egoism och självgodhet är tyvärr ett stort problem den här branschen dras med, ibland slår det över i cynism.
92. Att tänka mer fritt i faktureringsmodell och i staffing
93. Att marknadsföra sig utanför den rena juridiken. Jurister är duktiga yrkesmänniskor som kan bidra bl.a. inom strategi, projektledning och företagsstyrning i stort.
94. Åtgärda social snedrekrytering till yrket
95. Mindre konservativ.
96. Integritet
97. Få större förståelse för icke-jurister.
98. Att förmedla vikten av de höga beviskrav vi har i Sverige
99. Försöka lösa tvister i stället för att i det närmaste skapa sådana
100. Ta till oss nyheter och nya arbetsmetoder.
101. Att marknadsföra sig utanför den rena juridiken. Jurister är duktiga yrkesmänniskor som kan bidra bl.a. inom strategi, projektledning och företagsstyrning i stort.

Relaterade Artiklar